Csepel II. Jézus Szíve Plébánia
Zene be/ki
Facebook
YouTube

2018.ápr.22 - 29. Jó pásztor vasárnap

 1. Ma az egyházmegye minden templomában az ezeréves bodajki kegyhely felújítására gyűjtünk. Adományainkat a középső perselybe tegyük. Szent Márk napja következik. Ma a 9-órai szentmisében szenteljük a búzát!
 2. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 3. Csütörtökön a szentmise előtt hazánk sorsáért esdeklünk. Este a karitász gyűlése. A karitász férfi alsóneműt és zoknit kér.
 4. A hosszú hétvégén sok család elmegy, emiatt nem lesz bérmálási fölkészítő, de a jegyeseket várjuk.
 5. Szombaton megtartjuk a hittanokat.
 6. Jövő vasárnap este gitáros szentmise. Jövő vasárnap délelőtt az Etalon keresztény kiadó települ ki. Sokféle keresztény filmet és könyvet vehetünk. Így készüljünk.
 7. A hosszú hétvégén péntek estétől - vasárnap délig együtt lesznek a cserkészek. Szombaton a plébánia udvarán várjuk az érdeklődőket.
 8. A pesti belvárosi templomban ismét szakavatott vezetés. Ismertetőt a nagy perselyen találunk. Pénteken, szombaton és vasárnap Pest templomaiban adják elő Sillye Jenő Kristályóriás darabját. Aki teheti nézze meg.
 9. Urbán János testvérünk, a piaristák matek-fizika tanára Ericsson díjat kapott, gratulálunk!
 10. Az Új Ember több írását ajánljuk. Macron elnök katolikus vezetőkhöz intézett szavait.
 11. A boldoggá-avatásig minden szentmisében említjük Brenner János atyát.

Kispál György Plébános

MÁRCIUS:

 • 2. 17,30 3. Keresztút: Minisztránsok
 • 4. 18,00 Gitáros szentmise és szentségimádás
 • 9. 17,30 4. Keresztút: Gitárosok + takarítás
 • 10. 8,00 Templomtakarítás
 • 16. 17,30 5. Keresztút: Mondóka
 • 18. 9,00 misében APÁK megáldása, utána a hittanteremben ÁLDOMÁS!!
 • 23. 17,30 6. Keresztút: Házas Hétvége
  19,30 ÉJSZAKAI KERESZTÚT
 • 24. 9,00 - 14,00 LELKIGYAKORLAT
  ( 9,00 - 10,00 beszédek
  11,00 plénum, pogácsázás
  12,30 - 14,00 keresztút)
 • 25. VIRÁGVASÁRNAP
 • 29. Nagycsütörtök, 20,00 virrasztás, felnőtt bibl.
 • 30. Nagypéntek 12,00 Tamariska, keresztút
  18,30 7. Keresztút: Képv.testület
 • 31. Nagyszombat 8,00 Szentsír-látogatás, gyermekes családok!

ÁPRILIS:

 • 1. Húsvétvasárnap 10,00 koccintás a hittanteremben
 • 7. 18,00 Katekumenek keresztelése
  19,30 LOCSOLÓBÁL! Tombola, szolgáltatások!
 • 14. 6,30 Máriagyüd - Siklós
 • 15. 19,00 Jótékonysági hangverseny
 • 27 - 29. Péntek estétől - vasárnap 12,00-ig a "HALÁL 50 ÓRÁJA", cserkésztábor
 • 29. 18,00 Gitáros szentmise

MÁJUS:

 • 1. Szombathely - BRENNER JÁNOS - minisztránsok
 • 6. misében ANYÁK NAPJA
 • 12. 17,00 Bogner Mária Margit, Érd-Ófalu
 • 21. Pünkösdhétfő, Egyházmegyei majális
 • 25. 21,00 Budaörsi Passió

JÚNIUS:

 • 2. 17,00 - 18,00 NEK - országos egy órás szentségimádás
 • 3. 9,00 ÚRNAPI KÖRMENET, virágok, állomások
 • 14. 10,00 EGYHÁZKÖZSÉGI NAP

Kispál György Plébános

Jó Pásztor Vasárnapja

Írta: Admin, 2018-04-23 16:57:28

Szeretettel köszöntjük Gyuri Atyát és Árpád Atyát Jó Pásztor vasárnapján!

Jó Pásztor


Isten bőséges áldását kívánjuk további szolgálatukra és köszönjük, ami megköszönhetetlen a hitet, reményt és szeretetet amivel nap mint nap megajándékoznak bennünket, hogy életüket az Úr által nekünk szentelik.

"Az isteni alázatnak kell a szemünk előtt lebegnie, amellyel Krisztus térdre borul Jeruzsálem falai előtt, sír, hogy »hányszor próbáltalak összegyűjteni titeket, mint kotlós a szárnya alá a csibéit, de ti nem akartátok« [Lk 13,34]. A pap az az ember, aki egész életét arra szenteli, hogy odatérdeljen Jézus mellé, megölelje és azt mondja neki: »Ne búsulj, ne sírj, nézd, itt vagyok, jöttem, segítek a fránya kiscsibéket összeszedegetni, szeretlek téged, számíthatsz rám!«
(Böjte Csaba: Út a Végtelenbe)

Isten után a legtöbbet egy pap tudja jelenteni! Egykor majd a Mennyben fogja ő is igazán megérteni önmagát.
Ha igazán fölfognánk,hogy milyen szerepe van a földön egy papnak,belehalnánk - nem a félelembe,hanem ennek a szeretetnek a nagyságába.
A papok nélkül a mi Urunk halála és kínszenvedése semmire sem vezetne.Maga a pap Jézus megváltó művét folytatja itt a földön! Mit kezdenénk akár egy arannyal teli házzal is,ha nem lenne senki,aki azt az ajtót kinyissa számunkra? A pap rendelkezik a mennyei kincsekkel teli ház kulcsaival: ő nyitja ki azt az ajtót,ő a jó Isten munkatársa és a javak gondnoka.
Hagyjatok üresen egy plébániát húsz évig,ott majd az állatokat kezdik isteníteni.
A pap nem önmagáért van,hanem tiértetek.
/XVI. Benedek pápa írása a papság évének kezdetén/

Jó Pásztor

Szaporítsd meg, ó Uram, Egyházadban a kegyelem lelkét, amelyet adtál, hogy a főpapi hivatal méltó munkálkodása által növekedjék híveid jámborsága.
Add meg, Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmet. Újítsd meg szívükben a szentség szellemét, hogy példájukkal tegyék előttünk kézzelfoghatóvá a tanításokat, amelyekre meg kell bennünket tanítani. Adj nekik, Uram, Szentlelked ajándékai által okos szerénységet, bölcs szelídséget, önmérsékletet, gyengédséget, a szívnek tisztaságát és a szellemnek szabadságát! Töltsd el őket egészen szent Szereteteddel, hogy tökéletesen a tieid legyenek, dicséretesen járjanak útjukon és ne kapjanak a földi dicséreten. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában dicsérjenek téged, szeretetedben éljenek és szeretetedben szolgáljanak.
Te légy az ő dicsőségük, te légy örömük, te légy akaratuk, a szenvedésben vigasztalásuk, a kétségben tanácsadójuk, igazságtalanság ellen védelmük, szorongattatásban türelmük, szegénységben gazdaságuk, betegségben orvosságuk. Add, hogy benned mindenük meglegyen, hiszen téged választottak minden felett.
A te közösséged, Uram, engedd, hogy békességben éljen pásztoraival, hogy mindnyájuknak része legyen az ő tisztességükben, mindnyájan örvendezzenek az ő szent életmódjukon, és egykor jó számadást adhassanak munkálkodásukról és elnyerjék velük együtt az örök boldogság jutalmát. Amen.
(Sík Sándor, Dicsőség, békesség, 610 o.)

Ima a papságért - Prohászka püspöktől

Édes Uram Jézus, ki háromszor kérdezted, sürgetted Pétert, hogy nagyon szeressen téged, mert nagy szándékaidra csak akkor rátermett, ha szerető lélek van benne. Azt akartad, hogy veled egybeforrjon, mert csak akkor vezethet hozzád mást. Sürgetted apostolodban, hogy nagyon szeressen, hogy ne legyen bűne, hogy legyen erénye, s hogy benned, mint barátjában, megnyugodjék, hogy ne lépjen őfelé a kísértés, hogy: a világ-e vagy Isten. A világ szétfoszlik a te szeretetedtől, s magad maradsz a szívekben. Istenem, adj a te szolgáidnak szívet, amelyben háromszor felszított szeretet van, hogy alkalmasak legyenek a te művedre. Te mondtad, Úr Krisztus, hogy az emberek halászaivá teszlek, de nekik is egész életet kell befektetniük. Adj nekik erőt és kitartó lelket, hogy szeretetben egész életüket neked, Urunknak, Istenünknek szenteljék, azaz egyéniségedben, szellemedben egészen feloldódjanak, hogy ne csak hasonlítsanak hozzád, hanem beléd olvadjanak. Emlékezzél, Uram, a te győzelmes lélekformáló szavaidra, ahogy meghívtad őket: „Jöjj és kövess!” Ó, milyen volt a tekinteted, hogyan mélyedt választottaid lelkébe. Hívó szavaidra ők „elhagytak mindent”, mint rossz köntöst vetették le a régi kis életet, és felöltözködtek a te akaratodba. Add, hogy végigzengjen életükön a te hívó hangod, és hálókkal, melyeket a te szavadra vetettünk ki, gyöngyöket halásszunk. Amen.
(Prohászka, Szentlélek hárfája, 366. o.)

Kis Szent Teréz imája a papokért:

Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját! Amen.

Ima jó papokért

Urunk, adj nekünk jó papokat,
ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk!
Akik Neked szolgálni szeretnének,
és nem uralkodni helyetted.

Akik a Te igazságodat hirdetik,
és nem a sajátjukat erőltetik ránk.

Akik nem szégyellnek rólad mindenütt beszélni,
de tudnak tapintatosan magukról hallgatni.
Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket,
hanem amikor miattuk Téged ócsárlás ér.

Akik hiszik mindazt, amit tanítottál,
és azt nem csak velünk elhitetni akarják.

Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat,
hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat.
Végül kérünk, Urunk,
engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek,
s hogy ők is minél jobban megértsék:
mi bennük keressük jóságos arcod fényét.

Ámen.

Locsolóbál

Írta: Admin, 2018-03-25 22:03:27

Locsoló Bál

Tamariska-domb Golgota

Írta: Admin, 2018-02-19 22:34:55

Golgota

Betegek szentmiséje 2018

Írta: Admin, 2018-02-16 23:29:44

A betegek világnapját Szent II. János Pál pápa rendelte el 1992-ben. Február 11-én a Szűzanya 1858-as lourdes-i megjelenésének napján világszerte a betegekért és a szenvedőkért imádkozik az Egyház.

Betegek szentmiséje

Mindenható és örök Istenünk, Te vagy életünk alapja és támasza, olyan remény vagy számunkra, amely soha el nem hagy bennünket, és az a szeretet, mely a kereszten és Jézus feltámadásában ajándékozza önmagát. Ragyogjon rá arcod minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk. Küldj még jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, szenvedőket, haldoklókat és önzetlenül segítik a leggyengébbeket.

XVI. Benedek pápa


Galéria megtekintése...

Miserend és Urnatemető

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS-be XXI. Kerület BÉKE TÉR-t kell betáplálni!
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Alapítvány:
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

2018.ápr.22 - 29. Jó pásztor vasárnap

 1. Ma az egyházmegye minden templomában az ezeréves bodajki kegyhely felújítására gyűjtünk. Adományainkat a középső perselybe tegyük. Szent Márk napja következik. Ma a 9-órai szentmisében szenteljük a búzát!
 2. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 3. Csütörtökön a szentmise előtt hazánk sorsáért esdeklünk. Este a karitász gyűlése. A karitász férfi alsóneműt és zoknit kér.
 4. A hosszú hétvégén sok család elmegy, emiatt nem lesz bérmálási fölkészítő, de a jegyeseket várjuk.
 5. Szombaton megtartjuk a hittanokat.
 6. Jövő vasárnap este gitáros szentmise. Jövő vasárnap délelőtt az Etalon keresztény kiadó települ ki. Sokféle keresztény filmet és könyvet vehetünk. Így készüljünk.
 7. A hosszú hétvégén péntek estétől - vasárnap délig együtt lesznek a cserkészek. Szombaton a plébánia udvarán várjuk az érdeklődőket.
 8. A pesti belvárosi templomban ismét szakavatott vezetés. Ismertetőt a nagy perselyen találunk. Pénteken, szombaton és vasárnap Pest templomaiban adják elő Sillye Jenő Kristályóriás darabját. Aki teheti nézze meg.
 9. Urbán János testvérünk, a piaristák matek-fizika tanára Ericsson díjat kapott, gratulálunk!
 10. Az Új Ember több írását ajánljuk. Macron elnök katolikus vezetőkhöz intézett szavait.
 11. A boldoggá-avatásig minden szentmisében említjük Brenner János atyát.
Kispál György plébános

Facebook