Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

Trianon 101

2021-06-01 17:16:55

Juhász Gyula: Trianon

Trianon Mozi Változat - Koltay Gábor dokumentum filmje

A Trianon 100. évfordulójáról való megemlékezés itt olvasható...

Trianon 101

"Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz....
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!"
Juhász Gyula: Trianon

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A felnőtt magyarok több mint 50 százaléka már megkapta az oltást, ezzel továbbra is élen járunk az uniós országok között. Amikor a beoltottak száma eléri az 5 milliót, újabb intézkedéseket hozhatunk az élet újraindítása érdekében, a kormány feloldja a járványügyi korlátozások jelentős részét:

- Nem kell maszkot viselni a közterületeken.
- Megszűnik a kijárási tilalom.
- Az üzletek és vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja is megszűnik.
- Engedélyezett az egyéni és csapatsport a közterületeken.
- 50 fővel korlátozás nélkül meg lehet tartani a magán és családi rendezvényeket.
- Korlátozás nélkül akár 200 fővel is lehet tartani lakodalmakat.
- Lehet szabadtéri rendezvényeket tartani legfeljebb 500 fő részvételével, de az 500 főt meghaladó rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.
- A zenés-táncos rendezvények látogathatóak, ám ehhez védettségi igazolványra van szükség létszámtól és helyszíntől függetlenül.
- Zárt téri rendezvény továbbra is csak védettségi igazolvánnyal látogatható.
- A védettségi igazolvánnyal rendelkező 16-18 évesek felnőtt kísérete nélkül is mehetnek zárt térbe (pl. moziba, étterembe).

Bővebb tájékoztatás itt érhető el.

Mivel többféle vakcina is rendelkezésre áll, Magyarországon mindenki megkaphatja az oltást, aki szeretné. Amennyiben van olyan ismerőse, aki még nem regisztrált, kérjük, biztassa arra, hogy tegye meg! Az oltás életet ment.

Tisztelettel:
Kormányzati Tájékoztatási Központ

Cikk Ajánló

2021-04-15 13:48:35

A New York-i bíboros szerint itt az ideje, hogy a hívek visszatérjenek a vasárnapi szentmisékre

Betegek Szentmiséje

Timothy Dolan, New York bíboros-érseke a főegyházmegye internetes portálján Itt az idő visszatérni a templomba a vasárnapi szentmisére címmel április 7-én megjelent írásában arra szólítja fel egyházmegyéje híveit, hogy bátran járjanak ismét templomba.

A teljes cikk elolvasható a Magyar Kuríron.

Nagycsütörtöki szentbeszéd

2021-04-02 12:13:00

Nagycsütörtök, Olajszentelési szentmise

 

Szfvár, 2021. április 1.

 

 

 

        Kedves Paptestvérek! 

Krisztusban szeretet Testvéreim!

 

Sajátos körülmények között ünnepeljük ennek az esztendőnek Húsvétját, és az azt  megelőző szent napokat.

Mindnyájunkat előírások kötnek, a vírus fertőzésének  veszélyében élünk. 

A nagyböjti idő, a nagyheti szertartások így is  alkalmat adnak arra, hogy különös módon szembesüljünk hitünk tanításával, keresztény életünk, papságunk  lényegével.

Segít, hogy jobban megértsük mindazt, amit Jézus tanít szóval és élete példájával, amit ránk bízott az Egyházban, segít, hogy  megértsük azt, amit a keresztségünk és papságunk  jelent. Segít:

        elmélkedni papságunk lényegéről, 

        meghívásunk szent voltáról, 

        a papi küldetés lényegéről.

Segít felszítani és megújítani azt a tüzet, mely ott égett a lelkünkben a papszentelés kegyelmi  órájában, és melynek égnie kell életünk  minden percében!

 

Ebben a lelkületben akarjuk megújítani papi ígéreteinket a magunk és paptestvéreink  nevében is.

 

Ezt a napot különös hittel és szeretettel ünnepeljük: emlékezünk Jézus utolsó, apostolaival töltött vacsorájára, ahol  szeretetének legnagyobb jelét adta az Úr: nekünk adta az Eucharisztiát, megalapította a papi rendet, és ránk bízta a szeretet parancsát.

 

Ma, amikor Jézus köré gyűltünk, hogy a hívek imáitól kísérve, mi együtt, képviselve az esperesi kerület egész papságát megújítsuk papi életünket, gondoljunk a lélek örömével hivatásunk lényegére.

 

Nem magunkat jelöltük, nem önmagunkat  ajánlottuk,  nem magunktól lettünk az egyház papjai!

 

Az Úr hívott meg, ő választott ki, és mi csak meghallottuk a hívó szót. 

Papságunk Isten ajándéka.

 

Erre az ajándékra egy életen át méltóvá kell lenni, Ehhez a meghíváshoz kell igazítani életünket. Kell, hogy legalább az  látszódjék,   hogy akarunk jó papok lenni, törekszünk arra, hogy méltók legyünk arra a szolgálatra, melyre az Úr hívott és melyet az egyház bízott ránk!

 

Lássák az emberek a világban, mint tanúságtételt, hogy Krisztuséi vagyunk, hogy komolyan vesszük papi közösségünket, lelkipásztori szolgálatunkat.

 

Meghívásunk, ez az ajándék nem magunknak szól, nem személyem kitüntetése és elismerése. 

        A papság lényege a szolgálat! Úgy is mondjuk, szolgálati papság vagyunk.

 

Szolgálat az igehirdetés, az egyház igaz tanításának hirdetése és képviselete. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Hirdesd az igazságot, akár örömmel hallgatják, akár ellene mondanak. 

Nem lehetünk félénkek, gyávák, ha ki kell mondani az igazságot! Akár a világ bizonyos hangadói ellenére is, a médiumok egyházat megértés és szeretet nélkül kritikusan néző része ellenére is. Nem hallgathatunk arról, ami hitünk igazsága, amit egyházunk tanít! Nem köthetünk külön alkut, nem adhatunk  engedményeket a divattá tett  törekvéseknek, örültségeknek!

 

Az egyház tanítását kell hirdetnünk, melyben az élet igazsága hangzik el a világnak, mert szüksége van a világnak erre az igazságra!

 

Felelősek vagyunk azért, hogy a hit hogyan jut el az emberekhez, hogy a hitről és az egyházról milyen képet alkotnak az emberek, akik sokszor felületesen tájékozódnak és előítéleteik határozzák meg gondolkodásukat.

 

A szentségeket kell  nyújtanunk az  embereknek, mely erőt, kegyelmi erőt jelent a számukra, mert erre az erőre nagy szükségük van ma!

 

Ránk bízta az Úr a világ, a hívek megszentelését. Ez a szolgálat igazi papi feladat!

 

Csak úgy lehetünk erre képesek, ha az imádság embereivé válunk!

 

A pap szeressen imádkozni, legyen jelen a templomban nem csak a szolgálat idején, hanem legyen napjához tartozó alkalom az adoráció. Lelkében égjen az Úr közelségének öröme, Jézus szeretete.

A sokat imádkozó Jézus legyen előttünk példaként, és kövessük Mesterünket ebben is!

 

 

Legyen készséges a szentségek kiszolgáltatásában, és legyen okos a szentségekre való felkészítésben

Gondja legyen, hogy hogyan tudja a lelkeket közelebb vinni az Úrhoz! Az egyház szándéka legyen szemünk előtt!

 

Ez a  megszentelő szolgálat legyen méltó az Istenhez, legyen méltó az örök életet hordozó lélekhez, legyen méltó az egyházhoz kéréssel forduló emberhez.

 

 

A pap feladata az is, hogy szervezze a rá bízott  közösséget. Legyen jó pásztor a pap, pásztora híveinek, a rá bízott embereknek, mindenkinek.

 

Felelős az egyházközség életéért, hogyan találja meg annak módját, hogy ne a templomba szoruljon a hitélet, hanem találjon alkalmat, amikor éppen a megszentelt helyen kívül is megmutathatjuk a hit erejét, azt, hogy a vallás adta örömet  éljük. Legyen egész életünk meghatározója a hitünk és vallásunk tanítása, megszentelt hagyománya!

 

Ne legyünk elzárkózók, csak magunkra figyelők, hanem bátran lépjünk a világ elé.

Ma szüksége van a világnak arra, hogy meglássa, felismerje a világban jelen lévő egyházat. Nem elég korunk vértanúinak tanúságtétele, nekünk itt, most kell tanúságtevő egyházzá lennünk!

A mai világ sok alkalmat ad arra, hogy megmutassuk szívünket, hitünk erejét, hogy őszinte, segítő szívvel tudunk oda állni  minden  ember mellé, aki elfogadja jó szándékunkat.

 

Nem könnyű a pap élete. Nehéz a magányos élet, nehéz a több közösségért való gondban élés, nehéz a sok kudarc elviselése, a világ meg nem értésének magtapasztalása, és nehéz olykor a hívek talán nem megérdemelt kritikája sem.

Van a papi  életnek bőven keresztje!

 

De a pap élete mégis lehet boldog élet! Sőt: a pap élete csak boldog lehet, ha igazán méltó erre a névre: Krisztus papja!

 

Erőforrása a kitartáshoz, a sokszori újrakezdéshez, az erőn felüli helytálláshoz maga az Úr. Ő adja kegyelmét, ő velünk viszi a keresztet, ő ad nekünk lelkéből, hogy a lélek erejében kitartsunk mindvégig mellette.

 

Újítsuk meg papi ígéreteinket az egyház szándéka szerint, adjuk újra magunkat az egyházban Jézusnak a hívek szolgálatára, a régi, az első szeretettel! Tegyük ezt azon  társaink  nevében is, akik  most nem lehetnek velünk.

 

Legyünk Krisztus örvendező lelkű tanúi a világban, akik Krisztus szeretetéről, az Úr kegyelméről, a Szűzanya oltalmáról tanúskodnak!

Isten kegyelme legyen velünk, adjon lelkünknek örömet és békét, és tegye papi életünket a hívek számára erőt és megszentelést, eligazítást adó életté. 

 

Szent Benedek imája mintegy összefoglalja mindezt.  Az ő közbenjáró segítségét is kérve imádkozzuk:

 

Adj nekem, jóságos Jézusom
 Téged megértő értelmet,
 Téged átélő érzelmet,
 Hozzád siető lelket,
 Irántad buzgó bensőséget,
 Rád bukkanó bölcsességet,
 Téged felismerő világosságot,
 Érted égő szeretetet,
 Benned élő szívet,
 Téged dicsérő tetteket,
 a Te szavaidra hallgató fület,
 a Te szépségedet szemlélő szemet,
 a Te fönségedet magasztaló nyelvet,
 Neked kedves életmódot,
 a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
 Hozzád vágyó hű kitartást,
 és adj, Jézusom boldog halált!
 Jutalmazz jelenléteddel,
 fényes feltámadással, és az örökké boldog életben
 add jutalmul magadat!
 Ámen.
  

 

 

Kérem a kedves Híveket, imádkozzanak papjaikért! Szeressék és segítsék a pap szolgálatát. Legyenek megértők és segítők, az imádságban maradjanak buzgók, és imáikkal kérjék az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

 

Amen.

 

Főtisztelendő Atyák! Kedves Testvérek!

A Szentatya 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján jelentette be, hogy 2021-ben a családnak szentelt különleges évre kerül sor. Ferenc pápa 2021. március 19-én, az Amoris laetitia apostoli buzdítás közzétételének ötödik évfordulóján nyitja meg az évet. Ebből az alkalomból március 19-én, 18 órakor ünnepi szentmise lesz a józsefvárosi Szent József templomban (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.). A szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mutatja be, szentbeszédet mond Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK családreferens püspöke.

„A Szent Családot utánozva újra fel kell fedeznünk a család nevelői értékét: a szereteten kell alapulnia, amely mindig újjáépíti a kapcsolatokat és a remény távlatait nyitja meg. A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona, amikor az érzelmek komolyak, mélyek és tiszták, amikor a megbocsátás érvényesül a viszályok felett, amikor a mindennapi élet keserűségét megédesíti a kölcsönös gyengédség és az Isten akaratára történő derűs ráhagyatkozás. Ily módon a család megnyílik arra az örömre, amelyet Isten mindazoknak megad, akik tudnak örömmel adni. Ugyanakkor a család lelki erőt talál arra, hogy megnyíljon kifelé, mások felé, a testvérek szolgálatára, az együttműködésre egy mindig új és jobb világ felépítése érdekében; következésképpen képes pozitív indíttatások hordozója lenni; a család az életpéldával evangelizál.”(Részlet a Szentatya 2020. december 27-én, Szent Család vasárnapján elhangzott beszédéből)

Az aktuális járványügyi rendelkezéseknek megfelelően a szentmise sine populo módon, a hívek részvétele nélkül zajlik. A hívek otthonról, az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein keresztül kapcsolódhatnak be a szentmisébe.

A szentmisét a Bonum TV és a Mária Rádió élőben közvetíti.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/unnepi-szentmise-az-amoris-laetitia-csaladev-megnyitasa-alkalmabol

A szentmisét követően 19 órakor lesz a Váci Egyházmegye nevelőszülői hálózatát bemutató film premierje:

"AKI BEFOGAD EGY ILYEN GYERMEKET A NEVEMBEN, ENGEM FOGAD BE" - ORSZÁGOS PREMIER 2021. MÁRCIUS 19-ÉN
Hétköznapi hősök. Köztünk élnek, ismerjük őket, rendszeresen találkozunk velük, és talán nem is tudjuk, hogy milyen nagyszerű dolgokat visznek végbe nap mint nap. Meghatóan szép film készült a Váci Egyházmegye nevelőszülői hálózatáról. Az országos premierre Jézus Krisztus nevelőapjának, Szent Józsefnek a napján, 2021. március 19-én, 19.00-kor kerül sor a www.vaciegyhazmegye.hu és a www.facebook.com/vacem oldalakon. Aki egy életet megment, az egész világot menti meg!

Tisztelettel
MKPK Családügyi Bizottsága

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 -

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS térképben: XXI. Kerület BÉKE TÉR
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Plébánia számlaszáma:
Név: Budapest Csepel-Csillagtelep Rk. Plébánia
Bankszámlaszám: 11721026-20016715
Alapítvány:
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

Évközi 25. vasárnap 2022.szept.18 - 25.

 1. Szombaton volt templomunk felszentelésének évfordulója
  - Ma is a 9-órai szentmise után az elsőáldozók fölkészítése.
  - Ma délután minisztráns foglalkozás.
 2. Hétfőn este a Werner kórus várja az énekelni szeretőket.
 3. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 4. Csütörtökön a szentmise előtt szentségimádás.
 5. Péntek-szombaton a Mór-Bodajki ifjúsági találkozó.
 6. Szombat délelőtt a kicsik hittanja és kiscserkész foglalkozás. Szombat délután 15,00-től PLÉBÁNIAI SZÜRET. Minden gyermek a legrosszabb ruhában bicskával, kis vödörrel, fél literes flakonnal jöjjön. A szüretnél számítunk az édesapák segítségére!
  - Szombaton, Szent Gellért ünnepén a nevelőkért imádkozunk.
 7. Jövő vasárnap este újra gitáros szentmise. Az agapéra szeretettel várunk süteményt.
 8. Köszönet a hittanterem nagytakarításáért.
  - Köszönet a plébánia felújításában segítőknek.
  - Várjuk a jövő évi bérmálkozók jelentkezését.
  - Kettő hét múlva elsőáldozás.
 9. Megérkeztek a jövő évi Kincses Kalendáriumok, 800.- Ft.
Kispál György plébános