Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

Úrnapjára

2021-06-01 17:32:50

Úrnapja

Vasárnap (június 6) Úrnapja.
A díszítéshez szívesen fogadunk virágot, virágszirmot ,frissen vágott füvet. A szombat esti szentmise végéig várjuk a virágoslelkű adakozókat.
Miért is van erre szükség?
A Katolikus Egyház Úrnapján az Oltáriszentség tiszteletére virágokból és virágszirmokból rakott, liturgikus szimbólumokkal díszített szőnyeget helyez el a templomban vagy a szabadban.
Az úrnapi körmeneten a monstranciában jelenlévő és a templomból a világba induló Jézus Krisztus számára készült; virágszirmot is hintenek eléje, ezért nem is lépnek rá a hívek.
A virágszőnyegek virága az újjászületés és az örök élet jelképei.
Sajátságos hagyomány, hogy a virágszőnyeget nem hordják szét. Mindaddig megmarad, amíg az eső szét nem áztatja, a szél el nem fújja, vagy az ég madarai föl nem csipegetik. (Kat.lexikon)
Tegyük az ÚrJézus elé kertünk ékességeit, kifejezve hálánkat, szeretetünket!!

Trianon 101

2021-06-01 17:16:55

Juhász Gyula: Trianon

Trianon Mozi Változat - Koltay Gábor dokumentum filmje

A Trianon 100. évfordulójáról való megemlékezés itt olvasható...

Trianon 101

"Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz....
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!"
Juhász Gyula: Trianon

Tisztelt Hölgyem/Uram!

A felnőtt magyarok több mint 50 százaléka már megkapta az oltást, ezzel továbbra is élen járunk az uniós országok között. Amikor a beoltottak száma eléri az 5 milliót, újabb intézkedéseket hozhatunk az élet újraindítása érdekében, a kormány feloldja a járványügyi korlátozások jelentős részét:

- Nem kell maszkot viselni a közterületeken.
- Megszűnik a kijárási tilalom.
- Az üzletek és vendéglátóhelyek kötelező zárási időpontja is megszűnik.
- Engedélyezett az egyéni és csapatsport a közterületeken.
- 50 fővel korlátozás nélkül meg lehet tartani a magán és családi rendezvényeket.
- Korlátozás nélkül akár 200 fővel is lehet tartani lakodalmakat.
- Lehet szabadtéri rendezvényeket tartani legfeljebb 500 fő részvételével, de az 500 főt meghaladó rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható.
- A zenés-táncos rendezvények látogathatóak, ám ehhez védettségi igazolványra van szükség létszámtól és helyszíntől függetlenül.
- Zárt téri rendezvény továbbra is csak védettségi igazolvánnyal látogatható.
- A védettségi igazolvánnyal rendelkező 16-18 évesek felnőtt kísérete nélkül is mehetnek zárt térbe (pl. moziba, étterembe).

Bővebb tájékoztatás itt érhető el.

Mivel többféle vakcina is rendelkezésre áll, Magyarországon mindenki megkaphatja az oltást, aki szeretné. Amennyiben van olyan ismerőse, aki még nem regisztrált, kérjük, biztassa arra, hogy tegye meg! Az oltás életet ment.

Tisztelettel:
Kormányzati Tájékoztatási Központ

Cikk Ajánló

2021-04-15 13:48:35

A New York-i bíboros szerint itt az ideje, hogy a hívek visszatérjenek a vasárnapi szentmisékre

Betegek Szentmiséje

Timothy Dolan, New York bíboros-érseke a főegyházmegye internetes portálján Itt az idő visszatérni a templomba a vasárnapi szentmisére címmel április 7-én megjelent írásában arra szólítja fel egyházmegyéje híveit, hogy bátran járjanak ismét templomba.

A teljes cikk elolvasható a Magyar Kuríron.

Nagycsütörtöki szentbeszéd

2021-04-02 12:13:00

Nagycsütörtök, Olajszentelési szentmise

 

Szfvár, 2021. április 1.

 

 

 

        Kedves Paptestvérek! 

Krisztusban szeretet Testvéreim!

 

Sajátos körülmények között ünnepeljük ennek az esztendőnek Húsvétját, és az azt  megelőző szent napokat.

Mindnyájunkat előírások kötnek, a vírus fertőzésének  veszélyében élünk. 

A nagyböjti idő, a nagyheti szertartások így is  alkalmat adnak arra, hogy különös módon szembesüljünk hitünk tanításával, keresztény életünk, papságunk  lényegével.

Segít, hogy jobban megértsük mindazt, amit Jézus tanít szóval és élete példájával, amit ránk bízott az Egyházban, segít, hogy  megértsük azt, amit a keresztségünk és papságunk  jelent. Segít:

        elmélkedni papságunk lényegéről, 

        meghívásunk szent voltáról, 

        a papi küldetés lényegéről.

Segít felszítani és megújítani azt a tüzet, mely ott égett a lelkünkben a papszentelés kegyelmi  órájában, és melynek égnie kell életünk  minden percében!

 

Ebben a lelkületben akarjuk megújítani papi ígéreteinket a magunk és paptestvéreink  nevében is.

 

Ezt a napot különös hittel és szeretettel ünnepeljük: emlékezünk Jézus utolsó, apostolaival töltött vacsorájára, ahol  szeretetének legnagyobb jelét adta az Úr: nekünk adta az Eucharisztiát, megalapította a papi rendet, és ránk bízta a szeretet parancsát.

 

Ma, amikor Jézus köré gyűltünk, hogy a hívek imáitól kísérve, mi együtt, képviselve az esperesi kerület egész papságát megújítsuk papi életünket, gondoljunk a lélek örömével hivatásunk lényegére.

 

Nem magunkat jelöltük, nem önmagunkat  ajánlottuk,  nem magunktól lettünk az egyház papjai!

 

Az Úr hívott meg, ő választott ki, és mi csak meghallottuk a hívó szót. 

Papságunk Isten ajándéka.

 

Erre az ajándékra egy életen át méltóvá kell lenni, Ehhez a meghíváshoz kell igazítani életünket. Kell, hogy legalább az  látszódjék,   hogy akarunk jó papok lenni, törekszünk arra, hogy méltók legyünk arra a szolgálatra, melyre az Úr hívott és melyet az egyház bízott ránk!

 

Lássák az emberek a világban, mint tanúságtételt, hogy Krisztuséi vagyunk, hogy komolyan vesszük papi közösségünket, lelkipásztori szolgálatunkat.

 

Meghívásunk, ez az ajándék nem magunknak szól, nem személyem kitüntetése és elismerése. 

        A papság lényege a szolgálat! Úgy is mondjuk, szolgálati papság vagyunk.

 

Szolgálat az igehirdetés, az egyház igaz tanításának hirdetése és képviselete. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Hirdesd az igazságot, akár örömmel hallgatják, akár ellene mondanak. 

Nem lehetünk félénkek, gyávák, ha ki kell mondani az igazságot! Akár a világ bizonyos hangadói ellenére is, a médiumok egyházat megértés és szeretet nélkül kritikusan néző része ellenére is. Nem hallgathatunk arról, ami hitünk igazsága, amit egyházunk tanít! Nem köthetünk külön alkut, nem adhatunk  engedményeket a divattá tett  törekvéseknek, örültségeknek!

 

Az egyház tanítását kell hirdetnünk, melyben az élet igazsága hangzik el a világnak, mert szüksége van a világnak erre az igazságra!

 

Felelősek vagyunk azért, hogy a hit hogyan jut el az emberekhez, hogy a hitről és az egyházról milyen képet alkotnak az emberek, akik sokszor felületesen tájékozódnak és előítéleteik határozzák meg gondolkodásukat.

 

A szentségeket kell  nyújtanunk az  embereknek, mely erőt, kegyelmi erőt jelent a számukra, mert erre az erőre nagy szükségük van ma!

 

Ránk bízta az Úr a világ, a hívek megszentelését. Ez a szolgálat igazi papi feladat!

 

Csak úgy lehetünk erre képesek, ha az imádság embereivé válunk!

 

A pap szeressen imádkozni, legyen jelen a templomban nem csak a szolgálat idején, hanem legyen napjához tartozó alkalom az adoráció. Lelkében égjen az Úr közelségének öröme, Jézus szeretete.

A sokat imádkozó Jézus legyen előttünk példaként, és kövessük Mesterünket ebben is!

 

 

Legyen készséges a szentségek kiszolgáltatásában, és legyen okos a szentségekre való felkészítésben

Gondja legyen, hogy hogyan tudja a lelkeket közelebb vinni az Úrhoz! Az egyház szándéka legyen szemünk előtt!

 

Ez a  megszentelő szolgálat legyen méltó az Istenhez, legyen méltó az örök életet hordozó lélekhez, legyen méltó az egyházhoz kéréssel forduló emberhez.

 

 

A pap feladata az is, hogy szervezze a rá bízott  közösséget. Legyen jó pásztor a pap, pásztora híveinek, a rá bízott embereknek, mindenkinek.

 

Felelős az egyházközség életéért, hogyan találja meg annak módját, hogy ne a templomba szoruljon a hitélet, hanem találjon alkalmat, amikor éppen a megszentelt helyen kívül is megmutathatjuk a hit erejét, azt, hogy a vallás adta örömet  éljük. Legyen egész életünk meghatározója a hitünk és vallásunk tanítása, megszentelt hagyománya!

 

Ne legyünk elzárkózók, csak magunkra figyelők, hanem bátran lépjünk a világ elé.

Ma szüksége van a világnak arra, hogy meglássa, felismerje a világban jelen lévő egyházat. Nem elég korunk vértanúinak tanúságtétele, nekünk itt, most kell tanúságtevő egyházzá lennünk!

A mai világ sok alkalmat ad arra, hogy megmutassuk szívünket, hitünk erejét, hogy őszinte, segítő szívvel tudunk oda állni  minden  ember mellé, aki elfogadja jó szándékunkat.

 

Nem könnyű a pap élete. Nehéz a magányos élet, nehéz a több közösségért való gondban élés, nehéz a sok kudarc elviselése, a világ meg nem értésének magtapasztalása, és nehéz olykor a hívek talán nem megérdemelt kritikája sem.

Van a papi  életnek bőven keresztje!

 

De a pap élete mégis lehet boldog élet! Sőt: a pap élete csak boldog lehet, ha igazán méltó erre a névre: Krisztus papja!

 

Erőforrása a kitartáshoz, a sokszori újrakezdéshez, az erőn felüli helytálláshoz maga az Úr. Ő adja kegyelmét, ő velünk viszi a keresztet, ő ad nekünk lelkéből, hogy a lélek erejében kitartsunk mindvégig mellette.

 

Újítsuk meg papi ígéreteinket az egyház szándéka szerint, adjuk újra magunkat az egyházban Jézusnak a hívek szolgálatára, a régi, az első szeretettel! Tegyük ezt azon  társaink  nevében is, akik  most nem lehetnek velünk.

 

Legyünk Krisztus örvendező lelkű tanúi a világban, akik Krisztus szeretetéről, az Úr kegyelméről, a Szűzanya oltalmáról tanúskodnak!

Isten kegyelme legyen velünk, adjon lelkünknek örömet és békét, és tegye papi életünket a hívek számára erőt és megszentelést, eligazítást adó életté. 

 

Szent Benedek imája mintegy összefoglalja mindezt.  Az ő közbenjáró segítségét is kérve imádkozzuk:

 

Adj nekem, jóságos Jézusom
 Téged megértő értelmet,
 Téged átélő érzelmet,
 Hozzád siető lelket,
 Irántad buzgó bensőséget,
 Rád bukkanó bölcsességet,
 Téged felismerő világosságot,
 Érted égő szeretetet,
 Benned élő szívet,
 Téged dicsérő tetteket,
 a Te szavaidra hallgató fület,
 a Te szépségedet szemlélő szemet,
 a Te fönségedet magasztaló nyelvet,
 Neked kedves életmódot,
 a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
 Hozzád vágyó hű kitartást,
 és adj, Jézusom boldog halált!
 Jutalmazz jelenléteddel,
 fényes feltámadással, és az örökké boldog életben
 add jutalmul magadat!
 Ámen.
  

 

 

Kérem a kedves Híveket, imádkozzanak papjaikért! Szeressék és segítsék a pap szolgálatát. Legyenek megértők és segítők, az imádságban maradjanak buzgók, és imáikkal kérjék az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.

 

Amen.

 

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 -

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS térképben: XXI. Kerület BÉKE TÉR
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Plébánia számlaszáma:
Név: Budapest Csepel-Csillagtelep Rk. Plébánia
Bankszámlaszám: 11721026-20016715
Alapítvány:
Név: Csepel Jézus Szíve Egyhàzközség Alapítvànya
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

Húsvét 6. vasárnap 2023.máj.14 - 21.

 1. Ma cseréljük a Rózsafüzér titkait. Május minden napján litániával köszöntjük a Szűzanyát. A mai napon gitáros kórusunk Polgárdiban énekel.
 2. Hétfőn a Werner kórus próbája.
 3. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 4. Csütörtökön szentségimádás, este a Karitász gyűlése. Csütörtök a Mennybemenetel napja. 17,00 - 19,00 óra között az egyházmegye minden templomában imádkozunk.
 5. Pénteken várjuk a bérmálkozókat. Szombaton a kicsik hittanja és a kiscserkészek foglalkozása. Szombat reggel 7-kor indulunk Baja-Vodicára. A templomban gyülekezzünk.
 6. Jövő vasárnap tartjuk mennybemenetel ünnepét.
  - Péter atya gyógyulásért imádkozzunk. Titkárnőnk, Editke kemoterápiás kezelését megkezdték. Imát kérünk!
 7. A héten többen dolgoztak a templomban; a rendért, tisztaságért, és egy új kivetítőért. Ez a népénekeket fogja kivetíteni a templomban. Köszönet az áldozatos lelkű segítőknek!!!
 8. A múlt heti Új Ember is újra kapható - a PÁPALÁTOGATÁST tartalmazza. Tegyük el, őrizzük meg. A pápa tanítását fogadjuk meg! Vegyük át a megrendelt könyveket!
 9. A héten új kis életet kaptunk: szerdán született Wiezl Ákos, 4,130/53 cm. A fiatal pár a covid alatt született első kisfiukkkal minden vasárnap itt vannak. Az édesanya, Réka még múlt vasárnap is itt volt a szentmisén. Isten éltesse őket!
Kispál György plébános