Csepel II. Jézus Szíve Plébánia

Betöltés...

Zene be/ki
Facebook
YouTube

4. Húsvétvasárnap

Kedves Testvérek!
Az Eucharisztikus Kongresszust folytatva, idei Húsvétunk üzenete a 33. Zsoltár szava legyen:
"TEKINTSETEK RÁ, ÉS ELÁRASZT A FÉNY BENNETEKET"( Zs 33,6)

Kedves Testvérek!
Idei Húsvétunk jelmondata - az őszi Kongresszus monstranciájára tekintve - a zsoltár szava: "Tekintsetek Rá és eláraszt a fény benneteket!" Testvérek! Nagyon messziről kezdem. Köln városának balliberális vezetése most veszi ki a város címeréből a kölni Dómot! Így érvelnek: régi, ásatag. Nemrégen leégették az Európát, az európai kereszténységet jelképező Notre Dame-ot. A kölni Dómot nyolcszáz évig építették. Százötven méteres tornyával Európa legmagasabb gótikus katedrálisa. Úgy tanítják, a gótika csúcsíveivel fölfelé akar mutatni, Isten felé akarja emelni tekintetünket. Na ez a baj. Ez a régi, ásatag: a szeretetből eljövő Isten. A szeretetből magát feláldozó Isten. Pedig ahogy Szent Ágoston mondja: "... ő mitőlünk vette a halált, mi őtőle kaptuk az életet"(LH, Nagyhétfő). Hát emiatt fontos a magasba, felfelé mutató templomtorony; amikor Isten felé mutat, az élet felé mutat. Az élhető élet felé mutat! "Tekintsetek rá és eláraszt a fény benneteket"! Emlékszünk-e még testvérek, hol épült Németország első gótikus katedrálisa? Bizony, Szent Erzsébet sírja fölé! Nahát, az ő élete éppen azt példázza; az áll két lábbal a földön, aki fölfelé néz. Mert aki fölfelé néz annak biztos értékei, biztos alapjai vannak. Amit ma így mondunk: Isten, haza, család - ezek irányították Szent Erzsébet életét. Isten mindenek felett. Ettől volt magabiztos, ettől volt rend az életében. Krisztus után első a férje; igazi földi szerelemmel. A gyermekek gondos nevelése. Az örök vágyakozás szülőhazája, Magyarország iránt. És ettől szerette okosan a szegényeket is. Nem csak úgy osztotta a segélyeket. Tudta, hogy az Isten parancsa szerinti munka, a szorgalom tesz emberré. Egyik kezében a segélyt adta, a másikban lapátot a férfiaknak, orsót az asszonyoknak. Az ő fölfelé néző életét valóban "elárasztotta a fény". Az ő életében megvalósult, amit napjainkban Pál Feri atya így mond:"...És ha az ember Isten szeretetére válaszol, akkor egyszer csak benne a fogyhatatlan élet felragyog". Szent Erzsébet válaszolt Isten szeretetére és mindig ragyogó szemmel, ragyogó raccal jött ki kórháza kápolnájából. "Tekintsetek rá és eláraszt a fény benneteket".
Szent István királyunk emiatt építtetett templomokat, hogy tornyukkal fölfelé mutassanak, fölfelé emeljék őseink tekintetét. Egy az üzenetük: válaszd az önfeláldozó, megváltó Istent; "Válaszd az életet"! Szent István maga járt elő jó példával; Fehárváron fölépítette, hatalmas négy tornyával, az akkori Európa legnagyobb templomát! Üzenetét minden magyarnak értenie kellett, hogy a király miért támogatja a templomokat, iskolákat.
Testvérek! Húsvét ünnepén nem a kölni Dóm építőiről, nem Szent Erzsébetről, nem Szent István királyunk művéről beszélünk. Ők csak fölfelé mutató példák. Igaz, olyan példák, akik az értéket, az életet választották. Húsvét ünnepén, az olvasmány szavaival, "a harmadnapra föltámadott és a látható alakban megjelent" Krisztusról beszélünk. Testvérek! Különös az idei Húsvét; háború kívül és háború belül. Most még nagyobb a súlya a régi tanítók szavának, hogy "megváltott minket e világ rabságából"(Szárdeszi Meliton pk, in: LH. Nagycsütörtök) E világ, a szentlecke szavaival, a "régi kovásszal" él. A kovászból nem kell sok. Hogy mondta imént az apostol:"...egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti..." Elég egy hazugság, elég egy hamis hír. Már fut is szerteszét. A bűnbeesett ember harapni fog rá! Ez a legvastagabb önzés kovásza. Aki irígységében csak magát látja. Akinek semmi nem elég. Akinek a másik nem számít, aki bírni és uralni akar mindent, és mindenkit. Aki kisújja mozdulatával romba dönt nemzeteket, egymásnak uszít országokat. Csak az én hasznom legyen meg, csak az én fegyverem vegyék! Ez az önzés megrontotta az embert. Az önzés jól tudja, aki az irígységgel uszít: "a másiknak honnan és miért van több", annak nyert ügye van. Így van ez a nemzetek között, így van ez családok között, de még házastársak között is. Nem ezt látjuk?! Nem ezt szenvedjük?! Akkor nincs menekvés? "Én szerencsétlen ember, ki vált meg ettől" - ki vált meg e világ rabságából? - kiált fel az apostol. Hát nincs menekvés? De van, válaszolja az apostol: "Jézus Krisztus, az Igaz!" El tehát a régi kovásszal, "a romlottság és gonoszság kovászával"!
A menekvés: "Tekintsetek Rá, és eláraszt a fény benneteket!" Testvérek! A szentleckében mit javasol az apostol az idei Húsvéton? "Ünnepeljünk hát, de ne a régi kovásszal, ...hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével". Na ezt a tisztaságot és igazságot mutatják templomaink keresztjei. Ezt akarja elborítani az önzés világának most még növekvő sötétsége Párizsban és Kölnben és itthon is. Testvérek! Az idei Húsvéton még többet kell gondolnunk Pió atya álmára: "Egy galambot látok fölszállni Magyarország felől, ami áldást hoz az egész világra..." Lehet az álom egyik megvalósulása Karikó Katalin tudománya? Az tényleg életet hozott a leállított, a bezárkózott világba. Egyfajta föltámadást a világ életében, de még az ünneplésünkben is, hogy újra együtt lehetünk.
És mi lehet még az álom, Pió atya álma? És itt a mi nagy felelősségünk, családért, országért, európáért, és talán még a világért is! Lehet ez az álom a "tisztaság és igazság kovásztalan kenyere" az Isten-haza-család hirdetése a mai világban? Az Isten, haza, család értékeinek képviselete a mai világban. Magyarok milliói tettek hitet e hármasság mellett - ez a mi nagy felelősségünk!
Máris vannak aki megérezték ezt az új kovászt. Egy család nemrég költözött haza Németországból. A gyermekeink lelkét nem adjuk - mondták a szülők! Ó mit számit ez, hisz oly kicsik vagyunk, oly kevesen vagyunk! Mit számít? Gondoljunk a régi mondásra: "Ha sötét van ne sopánkodj, hanem gyújts meg egy gyertyát és tedd ki!" Hát nem ezt éltük át tegnap a föltámadási szertartásban: "Krisztus világossága!" Elég egy gyertya, egy fény, hogy megtörje a sötétséget. Ha ez Krisztus fénye, akkor a végtelen Isten fénye. Hozzá képest a pénz urai is csak porszemnyi teremtmények, minden hatalmukkal együtt. Nem hiszitek, akkor "Tekintsetek Rá és eláraszt a Fény benneteket!"
Testvérek! Az idei Húsvét legyen bátor hitvallás! Hogy mondta Péter apostol az olvasmányban: "Krisztus megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk..." Az idei Húsvétunk tehát legyen bátor hitvallás hitünk tisztasága és igazsága mellett. Legyen bátor hitvallás a Biblia örök igazságai, örök emberképe, és családképe mellett. Legyen bátor hitvallás a Biblia örök erkölcsi gazságai mellett.
És mindehhez adjon erőt Krisztus, "akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt".

Amen

3. Nagyszombat(Húsvéti Vigília):

Kedves Testvérek!

Nagyszombaton, a Húsvéti Gyertyára - Krisztusra tekintve értjük meg az idei Húsvét üzenetét: "Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket!" Testvérek! Most éljük át a Sötétség és a Világosság küzdelmét! Most, amikor a sötétség kezdi uralni a kinti világot, kérdezem, van-e még bűn? Hát már bűnöző sincs, csak "fogvatartott". A valóságot meghazudtolva, lassan már feketét, sötétet sem szabad kimondani. Van-e még bűn, kérdezem most, amikor a szomszédban átéljük a Biblia első lapjait. A Sátán irígységét, az embert becsapó hazugságát. Ki merné tagadni, hogy az egymás torkának ugró, becsapott ember mögött ott a röhögő Sátán! Káinként szorongatja a maroknyi kátpátaljai magyarságot. Aztán Káin is vérző Ábellé válik egy erősebb hatalomtól.
Onnan, Kárpátaljáról jön a jezsuita Szabolcs atya fontos üzenete: "A falat kenyérnél, a pohár víznél nagyobb szükségünk van a föltámadás titkának megélésére, különösen olyankor, mikor az emberi butaság és gonoszság mögött fölsejlik a nem emberi gonoszság kegyetlen tekintete, mint a mostani szörnyű háborúban. A megtapasztalt segítőkészség és szívjóság tartja bennünk a hitet..."(Sajgó Szabolcs SJ. in. Szív, 2022 ápr.27.o.)
Igen testvérek! Az idei Húsvéton megrázóbban hangzik föl háromszor: "Krisztus világossága!" Mert azt üzeni, nem magunk küzdünk, egyre reménytelenebbül. Azt üzeni van menekvés! Azt üzeni húsvéti énekünkkel; még a Sátánnak sincs "..rajtunk hatalma, ha a lelkünk akarja"! Csak egyet kell, fölnézni a Húsvéti gyertyára - a föltámadt Krisztusra: "Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket"! Hiszen "Én vagyok a világ világossága! Aki utánam jön, nem jár sötétségben!" Ahogy a régi tanítók mondták: "...kiragadott minket a szolgaságból a szabadságra, s sötétségből a világosságra..."(Szárdeszi Meliton pk. in: LH. Nagycsütörtök) Ezt éltük át, amikor a tőle vett láng, gyertyáink lángocskái megfényesítik arcunkat, homlokunkat, értelmünket, csillogóvá teszi szemünket. Mindenkiét, aki hajlandó gyertyát tartani a kezében; mindenkiét, aki hajlandó Krisztus fényét befogadni lelkébe, aki hajlandó Krisztus fénye után menni! Éppen úgy, amint Báruk prófétától hallottuk az imént:
"Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő,
hol az értelem, s akkor megtudod azt is,
hol a maradandóság és az élet,
hol a szem ragyogása és a béke."
Íme, elszabadult világunkban a biztos pontok, a biztos és örök értékek. Kint egyre növekvő sötétség, de mit számít, itt van köztünk, "...aki küldi a fényt" - mondja a próféta.
Igen testvérek! Mikor is ragyognak legfényesebben Csepel megvilágított templomai? Mikor ragyognak legfényesebben felfelé mutató keresztjei? Amikor legnagyobb a sötétség! Ez az út - mutatják templomaink. Fentről jönnek az igazi értékek, mutatják a sötétben ragyogó keresztjeink. Hát "Tekintsetek rá és eláraszt a fény benneteket"! Mintha segíteni akarnák százezer óvodás kisgyermek szüleinek a közelgő választást: hittan, vagy etika? A próféta előbb hallott szava üzeni: "Térj vissza...öleld magadhoz(Krisztust), járj fényének világosságában!" Akkor ez a hittan. Olyan érték, "amely örökre magmarad"- ezt is a próféta mondta. Igen kedves szülők, nagyszülők, keresztszülők Báruk szavai hozzátok is szólnak: "Aki megtartja, élni fog, aki elhagyja, meghal." Hát nem emiatt szaporodnak a vallásos óvodák, iskolák szerte az országban. Nem emiatt igyekeznek minél több gyermeket ilyenbe íratni? Mintha egy távoli felszólítást hallanának, messze a Jordán mellől: Válaszd az életet! Igen testvérek! A médiák érték, és vallás gúnyoló harsogó világában nyusziként húzzuk meg magunkat. Bizony minket bátorít a mai szentlecke: "...miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból - itt az ideje - hogy mi is új életre keljünk"!
Testvérek! Az idei Húsvéton szedjük össze magunkat, bátran tekintsünk föl rá, és eláraszt a Fény!

Amen

2. Nagypéntek:

Kedves Testvérek!
Az Eucharisztikus Kongresszust folytatva, idei Húsvétunk üzenete a 33. Zsoltár szava legyen:
"TEKINTSETEK RÁ, ÉS ELÁRASZT A FÉNY BENNETEKET"( Zs 33,6) Kedves Testvérek!

Nagypénteken a Passió - a prédikáció.
Mégis pár mondat, hogy ne feledjük idei húsvéti jelszavunkat: "Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket". ??? A vérző, haldokló Krisztusból is ez áradna? Amikor még az ég is elsötétült? Igen! Érezzétek meg a szeretet lökéshullámát. Tudósok minapi fölfedezése valami különös, a világegyetemen átható lökéshullám. Tekintsünk föl, és amikor felhangzik: "Beteljesedett"; megérezzük a szeretet mindent átható lökéshullámát!

Amen.

1. Nagycsütörtök:

Kedves Testvérek!

Az Eucharisztikus Kongresszust folytatva, idei Húsvétunk üzenete a 33. Zsoltár szava legyen:
"TEKINTSETEK RÁ, ÉS ELÁRASZT A FÉNY BENNETEKET"( Zs 33,6) Százezrek kísérték az Urat a hatalmas monstranciában, a Kossuth tértől a Hősök teréig. Énekelve, imádkozva, százezrek élték át a zsoltár szavait: "Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket". Sok mindent látott már az a sugárút. De most az élő Krisztus megszentelte és fölszentelte. Lemosva róla minden korábbi gyalázatot...
És nem számított a kor, a távolság, csak az életet és erőt adó Krisztus. Mert nem csak a technikát csodálták meg, a cserkészek sorfalát, hanem az idősek kitartását is. Hát hogy ment végig lelkesen Krisztus után a 88 éves Ákos atya! Csak rá tekintett, más nem számított. Most, az alapítás szentmiséjén is ezzel a csodálattal tekintsünk föl, tekintsünk Rá: "Íme az Isten Báránya".
A vírus miatt csak a kongresszus után tudtunk elmenni Bátára. Az egyetlen magyarországi eucharisztikus csoda helyszínére. Megrendítő, ami ott történt századokkal ezelőtt. A török pusztításig mágnesként vonzotta hívek sokaságát. Vonzotta nemzetünk nagyjait, királyainkat is. De minden csodánál nem több-e a minden szentmisén felhangzó krisztusi mondat: "Ez az én testem". A csodáknál nem több-e Krisztus átváltoztató szava?! Nem több-e parancsa: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre".
Testvérek! Nem is kell több szó. Itt van előttünk - mint a feltámadás után - látható alakban.
Fogadjuk meg a felszólítását: menjetek és hirdessétek!

Amen.

Nagyhét

2022-04-15 11:03:02

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 -

Plébánia címe: 1214 Budapest, Sas utca 10.
GPS térképben: XXI. Kerület BÉKE TÉR
Telefon: 06-1-276-9323
E-mail: plebania[kukac]cs2pl.t-online.hu

Plébánia számlaszáma:
Név: Budapest Csepel-Csillagtelep Rk. Plébánia
Bankszámlaszám: 11721026-20016715
Alapítvány:
Név: Csepel Jézus Szíve Egyhàzközség Alapítvànya
SZJA 1%: 18228658-1-43

Heti hirdetések

Húsvét 6. vasárnap 2023.máj.14 - 21.

 1. Ma cseréljük a Rózsafüzér titkait. Május minden napján litániával köszöntjük a Szűzanyát. A mai napon gitáros kórusunk Polgárdiban énekel.
 2. Hétfőn a Werner kórus próbája.
 3. Szerdán mondókára várjuk az édesanyákat.
 4. Csütörtökön szentségimádás, este a Karitász gyűlése. Csütörtök a Mennybemenetel napja. 17,00 - 19,00 óra között az egyházmegye minden templomában imádkozunk.
 5. Pénteken várjuk a bérmálkozókat. Szombaton a kicsik hittanja és a kiscserkészek foglalkozása. Szombat reggel 7-kor indulunk Baja-Vodicára. A templomban gyülekezzünk.
 6. Jövő vasárnap tartjuk mennybemenetel ünnepét.
  - Péter atya gyógyulásért imádkozzunk. Titkárnőnk, Editke kemoterápiás kezelését megkezdték. Imát kérünk!
 7. A héten többen dolgoztak a templomban; a rendért, tisztaságért, és egy új kivetítőért. Ez a népénekeket fogja kivetíteni a templomban. Köszönet az áldozatos lelkű segítőknek!!!
 8. A múlt heti Új Ember is újra kapható - a PÁPALÁTOGATÁST tartalmazza. Tegyük el, őrizzük meg. A pápa tanítását fogadjuk meg! Vegyük át a megrendelt könyveket!
 9. A héten új kis életet kaptunk: szerdán született Wiezl Ákos, 4,130/53 cm. A fiatal pár a covid alatt született első kisfiukkkal minden vasárnap itt vannak. Az édesanya, Réka még múlt vasárnap is itt volt a szentmisén. Isten éltesse őket!
Kispál György plébános